SE press release: Nyemission i IVISYS AB är registrerad

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2016-12-16 IVISYS AB (“IVISYS”) har slutfört nyemissionen om 6,5 MSEK. Med anledning av att aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer handel i BTU att upphöra och utfärdade BTU kommer att ersättas med aktier och optioner. Sista dag för handel i BTU är den 30 december 2016. Stoppdag hos Euroclear i BTU […]

SE press release: IVISYS AB beviljas officiellt patent i Kina för metod att hitta ”Nearest Neighbor”

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2016-11-28 IVISYS AB (“IVISYS”) meddelar att det kinesiska patentverket har utfärdat ett officiellt godkännande av bolagets patent för ”Method and Device for Finding Nearest Neighbor”. Patentet avser sortering, sökning och matchning av flera dimensionella data, såsom vektorer, för att hitta närmaste granne. Patentet täcker ett unikt och snabbt sätt att söka […]

SE press release: IVISYS AB:s företrädesemission övertecknad

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2016-11-24 IVISYS AB (”IVISYS”) meddelar idag att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare har blivit övertecknad.  Genom företrädesemissionen nyemitteras 1 000 000 aktier och IVISYS tillförs därmed 6,5 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen tecknades till cirka 14,6 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 225 %. IVISYS VD Jakob Kesje kommenterar Intresset för […]

SE press release: Nyemission i IVISYS AB startar måndag den 7 november

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2016-11-05 Den av styrelsen i IVISYS AB (”IVISYS”) tidigare utannonserade nyemissionen startar på måndag den 7 november. Nyemission med företräde för befintliga aktieägare kommer vid full teckning att tillföra bolaget 6,3 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Därutöver har styrelsen en övertilldelningsoption att tillgå om emissionen blir övertecknad som kan tillföra […]

IVISYS AB rights issuance commences on Monday, 7 November

Press release IVISYS AB 556998-4981 5 November 2016 The rights issuance previously announced by IVISYS AB’s (‘IVISYS’) Board of Directors will commence on Monday, 7 November. The rights issuance with preferential rights for existing shareholders will raise SEK 6.3 million before issuance cost upon full subscription. In addition, the Board has, in the case of […]

SE press release: IVISYS AB: Rättelse avseende delårsrapport för kvartal tre

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2016-10-25 IVISYS AB (”IVISYS”) offentliggjorde den 21 oktober delårsrapport för perioden från januari till september 2016. I rapporten fanns ett tryckfel som härmed korrigeras. I avsnittet ”Omsättning, resultat och finansiell ställning” stod felaktigt att likvida medel på balansdagen uppgick till -75 KSEK. Korrekt siffra är 1 599 KSEK. Inga tabeller i […]

IVISYS AB: Correction of the third quarter interim report

Press release IVISYS AB 556998-4981 25 October 2016 21 October, IVISYS AB (‘IVISYS’) published the interim report for January-September 2016. In the report a printing error occurred, which is hereby corrected. In the section ‘Omsättning, resultat och finansiell ställning’, the cash position (and cash equivalents) on the balance sheet date was incorrectly stated as -75 […]

SE press release: IVISYS AB genomför nyemission

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2016-10-24 Styrelsen i IVISYS AB (”IVISYS”) har med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 14 oktober 2016 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Nyemissionen tillför bolaget ca. 6,5 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. IVISYS är inne i en period av snabb expansion. På endast […]

IVISYS AB announces rights issuance

Press release IVISYS AB 556998-4981 24 October 2016 The Board of IVISYS AB (‘IVISYS’) has—pursuant to the authorization from the Extraordinary General Meeting convened on 14 October, 2016—decided to carry out a rights issuance with preferential rights for existing shareholders. Upon full subscription, the rights issuance will provide the company with approximately 6.5 million SEK […]

Translate »