IVISYS AB (”IVISYS”) offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari – mars 2020

Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten.

Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2020-05-14

Första kvartalet (2020-01-01 – 2020-03-31)

  • Rörelsens intäkter uppgick till 380 (938) KSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till -4 587 (-4 723) KSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,33 (-0,41) SEK.
  • Soliditeten uppgick till 9,8 (34,7) %.

Definitioner

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden, vilka uppgick till 15 019 611 stycken.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes avser jämförande siffror för motsvarande kvartal föregående år.

IVISYS VD Stefan Bohman kommenterar

Att vara nytillträdd VD och koncernchef är alltid en spännande upplevelse, inte minst så när man får möjlighet att skriva en resultatkommentar så nära inpå starten. Att tidigare VD finns kvar i organisationen gör att stabilitet säkerställs och att vår tekniska kompetens tas väl omhand.

Att komma till IVISYS har varit mycket givande. Första intryck, diskussioner och återkoppling från kunder lägger stort fokus på den mycket kompetenta personal som arbetar hårt med både utveckling och innovation parallellt med produktion för att fortsätta ligga i framkant. Det är även värt att uppmärksamma den positiva återkopplingen gällande den tekniska nivån på våra produkter, som visar att vi håller mycket hög klass vilket är erkänt både av kunder och internationella utmärkelser. Vi har en stark kundbas av multinationella företag, etablerade engagerade storägare och pågående affärsdiskussioner som bevisar att vårt erbjudande till kund står starkt gentemot andra alternativ.

Siffrorna som presenterats för första kvartalet 2020 visar på en svag intäktssida till övervägande del grundat i förändringar av produkter i arbete. Vi kan se att fakturering och nettoomsättning baserat på både försäljning och servicearbete visar tydligt stigande kurvor och vi ser goda möjligheter att fortsätta denna ökning under det andra kvartalet. 2020 började med en hög säljaktivitet för att sedan påverkas av den allmänna ekonomiska avmattningen och osäkerheten och avsluta kvartalet på en lägre nivå.

I nuläget fortlöper verksamheten med att färdigställa ett antal större projekt som kommer levereras i närtid, där bland annat vår första IVISYS Pallet Inspector är en viktig milstolpe. Vi har även drivit övrig verksamhet framåt genom uppföljning på patentansökningar i ett antal viktiga regioner, planering för fortsatt produktion samt analysarbete för framtida prissättning för att nämna några områden. 

Vi ser med tillförsikt på framtiden, den långsiktiga trenden som vi ser framför oss i dagsläget innebär hemflyttad produktion till Europa i kombination med ett önskemål om minskat personalberoende vilket ger oss en god position att expandera vår affär. IVISYS har många stora kunder som har behov av flera system framgent, och förväntade förändringar i den globala marknaden över tid har potential att ge oss en gynnsam position.

Stefan BohmanVD på IVISYS AB

För fullständig delårsrapport, se https://ivisys.com/interim-reports/.

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB är Certified Adviser till IVISYS.
Telefon: +46 11 32 30 732
E-mail: ca@skmg.se

För mer information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, styrelseordförande, IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 Maj 2020.

Om IVISYS

IVISYS kombinerar kunskapen från två tidigare fristående teknikföretag. Det ena med en unik programvara (baserat på patenterade algoritmer) för bildbehandling och det andra med lång erfarenhet inom ljus och optik, vilket möjliggör unika lösningar för bildanalys.

Produktutbudet av IVISYS standardiserade visionsystem med IVISYS Pro-programvaran, användningen av artificiell intelligens (AI) och enastående kvalitet inom ljus- och sensorkunskap ger branschen automatiska visionslösningar som är pålitliga, snabba och flexibla. Med en portfölj av standardlösningar som kan integreras i de flesta industriproduktioner är IVISYS verksamma på en global volymmarknad i stark tillväxt. Automations branschen drivs för närvarande starkt av industrins 4,0-tillvägagångssätt. De lösningar som IVISYS erbjuder är tillgängliga för de flesta industriella tillverkare och erbjuder snabb ekonomisk avkastning jämfört med den befintliga manuella kontroll som ofta används i branschen idag.

IVISYS har utvalts som “TOP 10 Machine Vision – System leverantör i Europa 2019” av Technology Insights Manufacturing.

Translate »