Athanase lägger budpliktsbud på IVISYS

Athanase Industrial Partners II KB (”Athanase”) och Athanase Industrial Partners Fund II (tillsammans, ”Athanase-fonderna”) har, i enlighet med vad som kommunicerats genom pressmeddelande från Athanase den 2 november 2020, förvärvat nya aktier i IVISYS AB (”IVISYS”) genom konvertering av konvertibler. Gränsen för budplikt har därigenom passerats. Athanase lämnar därför ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i IVISYS enligt reglerna om budplikt (”Erbjudandet”). IVISYS aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market.

  • Athanase erbjuder 3,04 kronor kontant för varje aktie i IVISYS. Erbjudandet värderar samtliga utestående aktier i IVISYS till cirka 62,6 miljoner kronor.
  • Erbjudandet innebär en premie om 3,8 procent jämfört med slutkursen 2,93 kronor för IVISYS-aktien på First North den 27 november 2020, den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande.
  • Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 2 december 2020 och avslutas omkring den 30 december 2020.

Courtage kommer inte att utgå i samband med Erbjudandet.

IVISYS styrelse kommer att senast två veckor före acceptfristens utgång offentliggöra sin uppfattning om Erbjudandet. Styrelseledamoten Sven Thorén är partner i Athanase Industrial Partner (Cayman Island), som äger Athanase-fonderna, och kommer därför pga. intressekonflikt inte delta i IVISYS-styrelsens handläggning eller beslut beträffande Erbjudandet. Eftersom Sven Thorén deltar på budgivarsidan omfattas Erbjudandet dessutom av bestämmelserna i avsnitt IV i Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar (”takeover-reglerna”). I de bestämmelserna föreskrivs bl.a. att IVISYS styrelse är skyldig att inhämta och offentliggöra ett värderingsutlåtande (fairness opinion).

Translate »