IVISYS AB (”IVISYS”) meddelar idag att bolaget har utsett Henrik Gripenvik till ny CFO för IVISYS.

Henrik kommer påbörja sitt uppdrag den 6:e April. Henrik har tidigare arbetat som förvaltare på Catella Fonder samt partner och analytiker på Futuris Asset Management. ” Henrik har i sina tidigare roller uppvisat ett stort finansiellt kunnande och en mycket god analytisk förmåga vilket är något som Ivisys behöver för att ta nästa steg på […]

Kallelse till årsstämma i IVISYS AB (publ)

Aktieägarna i IVISYS AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 31 mars 2021 kl. 13:00 på IVISYS ABs lokaler på Siktgatan 2, 162 50 Vällingby. Inregistrering inleds kl. 12:45. Deltagande För att få delta i årsstämman måste aktieägare dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 23 mars 2021, […]

IVISYS genomför framgångsrikt en riktad nyemission om 11 000 000 aktier och tillförs härigenom 26,7 miljoner kronor

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2021-02-24 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. IVISYS AB (“IVISYS” eller “Bolaget”) (Nasdaq First North […]

IVISYS avser genomföra en riktad nyemission

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2021-02-23 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. IVISYS AB (“IVISYS” eller “Bolaget”) (Nasdaq First North […]

IVISYS receive order and LOI worth more than 6,8 MSEK.

IVISYS (’IVISYS’) has receives an initial order of 1,7 Msek combined with a LOI worth more than 5,1 MSEK as IVISYS is to deliver four Pallet Inspectors to Smart Retur AS. The legal details remain to be negotiated before signing but cooperation has commenced.  The initial order and the following orders, which will be activated […]

IVISYS AB (‘IVISYS’) offentliggör härmed bokslutskommuniké för 2020

IVISYS AB (‘IVISYS’) offentliggör härmed bokslutskommuniké för 2020 IVISYS AB (‘IVISYS’) offentliggör härmed bokslutskommuniké för 2020 Helår (2020-01-01 – 2020-12-31) • Rörelsens intäkter uppgick till 6 899 (9 115) KSEK. • Rörelseresultatet uppgick till -17 700 (-13 379) KSEK. • Resultatet per aktie uppgick till -1,04 (-0,90) SEK. • Soliditeten uppgick till 15,8 (30,5) %. […]

Kommuniké från extra bolagsstämma i IVISYS AB (publ)

Idag, den 1 december 2020­, hölls extra bolagsstämma i IVISYS AB (”IVISYS”). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Beslut fattades med erforderlig majoritet. Beslut om ändring i bolagsordningen Stämman beslutade att ändra lydelsen av bolagsordningens bestämmelser rörande gränserna för aktiekapitalet (§ 4) och antalet aktier (§ 5) i enlighet med följande: § […]

Translate »