IVISYS genomför framgångsrikt en riktad nyemission av 2 500 000 aktier och tillförs härigenom 5 975 000 SEK

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2020-06-24 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. IVISYS AB (“IVISYS” eller “Bolaget”) (Nasdaq First North […]

IVISYS avser genomföra en riktad nyemission

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2020-06-23 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. IVISYS AB (“IVISYS” eller “Bolaget”) (Nasdaq First North […]

Kommuniké från årsstämma i IVISYS AB (PUBL)

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 27 Maj 2020 Idag, den 27 maj 2020, hölls årsstämma i IVISYS AB (”IVISYS”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition. Stämman beslutade att fastställa resultaträkning för 2019 och balansräkning per den 31 december 2019 för moderbolaget och […]

IVISYS AB (”IVISYS”) offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari – mars 2020

Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2020-05-14 Första kvartalet (2020-01-01 – 2020-03-31) Rörelsens intäkter uppgick till 380 (938) KSEK. Rörelseresultatet uppgick till -4 587 (-4 723) KSEK. Resultatet per aktie uppgick till -0,33 (-0,41) SEK. Soliditeten uppgick till 9,8 (34,7) %. Definitioner Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal […]

IVISYS AB (‘IVISYS’) has today published the interim report for the period January to March 2020

Below is a summary of the report. Press release IVISYS AB 556998-4981 2020-05-14 First Quarter (2020-01-01 – 2020-03-31) Revenue for the period was 380 (938) KSEK. Operating income was -4 587 (-4 723) KSEK. Earnings per share were -0,33 (-0,41) SEK. The equity ratio was 9,8 (34,7) %. Definitions Earnings per share: Earnings of the […]

IVISYS AB (‘IVISYS’) mottar en beställning från IKEAs dotterbolag Logevo på två IVISYS Logistic Inspector

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 15 April 2020 IVISYS AB (‘IVISYS’) har mottagit en order på två IVISYS Logistic Inspector motsvarande tidigare levererad utrustning. Värdet på beställningen är ca. EUR 100.000 och kommer att påverka resultatet under andra kvartalet 2020. VD STEFAN BOHMAN KOMMENTERAR ”Vi är väldigt glada över att erhålla ytterligare en order från Logevo, […]

IVISYS vidtar åtgärder för att minska påverkan av Covid-19

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 9April 2020 Med anledning av den pågående Covid-19 pandemin bedömer IVISYS marknadsläget som osäkert framöver. IVISYS har för närvarande pågående leveranser men har upplevt en negativ påverkan på orderingångenunder avslutande delen av det första kvartalet 2020. För att anpassa personalstyrkan efter rådande marknadsläge har IVISYS för avsikt att genomföra korttidspermittering av […]

Translate »