IVISYS AB (‘IVISYS’) offentliggör härmed bokslutskommuniké för 2020

IVISYS AB (‘IVISYS’) offentliggör härmed bokslutskommuniké för 2020

IVISYS AB (‘IVISYS’) offentliggör härmed bokslutskommuniké för 2020


Helår (2020-01-01 – 2020-12-31)
• Rörelsens intäkter uppgick till 6 899 (9 115) KSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till -17 700 (-13 379) KSEK.
• Resultatet per aktie uppgick till -1,04 (-0,90) SEK.
• Soliditeten uppgick till 15,8 (30,5) %.
Fjärde kvartalet (2020-10-01 – 2020-12-31)
• Rörelsens intäkter uppgick till 141 (2 594) KSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till -6 380 (-3 832) KSEK.
• Resultatet per aktie uppgick till -0,28 (-0,17) SEK.
Definitioner
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden, vilka uppgick till 16 352 485 stycken


VD Stefan Bohmans kommentar:
2020 var mitt första år på Ivisys och det kan sammanfattas som ett mycket händelserikt år sett till vad vi åstadkommit. Det var mycket intryck och diskussioner kring stukuren kring utveckling och innovation under pågående produktion och hur vi genom det tar ledarposition när det gäller den tekniska utvecklingen. Företaget hade redan när jag tillträdde en stark kundbas av multinationella företag, etablerade engagerade storägare och pågående affärsdiskussioner som bevisar att vårt erbjudande till kund står starkt gentemot andra alternativ.
Året som gick präglades även som för alla andra bolag mycket av det som hände i världen. Det blev svårare att genomföra kundmöten, mässor ställdes in och kunder stänger sina produktionslinjer för extern personal. Vi genomförde permitteringar under våren och sommaren och tog stöd i det, och använde sedan resten av året till att fokusera på pågående projekt för att komma till avslut. Våra kunder har fått vänta längre än förväntat, men vi ser också att det värdet som produkterna medför, och komplexiteten i lösningarna, ger en förståelse för utvecklingstiden. Vi fokuserade även på utvecklingen av de påbörjade produkterna för att tillfredsställa de högt ställda kraven på marknaden. Vi är idag i ett läge där vi påbörjat tillväxten av vår säljkår för att nå fler potentiella kunder, och arbetet med att prioritera och segmentera marknaden är i full gång. Under året som gått har vi fått ny huvudägare, där vi är övertygade om att de med sin styrka och engagemang kommer bidra till att göra bolaget lönsamt och bistå oss i den expansiva fasen som bolaget nu befinner sig i. Vi har fokuserat stor del av vår tid på att etablera tydliga rutiner och ansvarsområden internt, på att få in kompetent och erfaren personal som kan bidra i utvecklingen samt att standardisera arbetssätt och produkter. Resultatet för 2020 är belastat av den pågående pandemin, samt omstrukturerings och nyanställningskostnader.

Under året har även det tidsintensiva arbetet med IVISYS Pallet Inspector accelererat Vi har levererat ett par maskiner och vi ser ett mycket starkt intresse från ett flertal andra aktörer på marknaden där vi nu har möjlighet att nå fram. Vi ser inför framtiden att vi ligger positionerade för att få effekt av allt detta arbete som vi lagt ner. Vi ser, precis som tidigare under året att det finns en rad trender när det gäller automation och hemflytt av produktion som verkar till vår fördel.


Stefan Bohman, VD på IVISYS AB
Denna information är sådan som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-12 15:25.
FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: Stefan Bohman, CEO, IVISYS AB
Phone: +46 8 38 20 80 E-mail: stefan.bohman@ivisys.com
Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB är Certified Adviser till IVISYS. Telefon: +46 11 32 30 732 E-mail: ca@skmg.se

Translate »