IVISYS AB (”IVISYS”) offentliggör härmed delårsrapport för perioden juli – september 2020

Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på IVISYS hemsida (www.ivisys.com) och som bifogad fil.

Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2020-10-30

FÖRSTA NIO MÅNADERNA (2020-01-01 – 2020-09-30)

  • Rörelsens intäkter uppgick till 6 759 (6 521) KSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till -11 320 (-9 547) KSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,73 (-0,74) SEK.

TREDJE KVARTALET (2020-07-01 – 2020-09-30)

Definitioner
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parentes avser jämförande siffror för motsvarande kvartal föregående år.

Kompletterande information

Nyckeltalet ”rörelsens intäkter” innefattar justeringar i produkter i arbete.

Soliditeten och likvida medel utgör en ögonblicksbild, och täcker inte checkräkningar och liknande finansiella utrymmen. Bolaget har under oktober månad upptagit ett bryggfinansiering om 7 miljoner kronor för att stärka kassan och efter periodens utgång förstärks soliditeten.

IVISYS VD Stefan Bohman kommenterar

Det tredje kvartalet var ett kvartal som tog oss framåt vad gäller utvecklingen av våra system, utleveranser av tidigare beställningar och installationer hos kunder. Vi ser att efterfrågan är god, att marknaden är redo för de lösningar vi presenterar och att vi kan leverera de resultat som kunderna förväntar sig. Utveckling och applicering har varit ett fokus under lång tid där vi stått i startgroparna för att ta våra system till marknaden men inte varit färdiga hela vägen i mål. Vi ser dock att under kvartalet har situationen förändrats och att vi har färdiga, robusta, lösningar att presentera som kommer kunna produceras snabbare mot order och innebära en mer effektiv intern hantering. Vi har bra rätt kompetens, rätt fokus och tydliga planer för hur våra processer kommer fungera vilket ger oss trygghet i att växla upp försäljningen och förstärka vår säljkår framöver.

Med starka ägare som bidrar med både kapital och kompetens i vår utveckling har vi ett bra fundament för att genomföra våra ambitiösa utvecklingsplaner och leverera våra standardprodukter i volym. Marknaden finns, och vårt produkterbjudande motsvarar det som marknaden efterfrågar.

Oaktad att vissa kunder har väntat lägre än förväntat på att få sina lösningar i produktion har värdet av lösningarna visat sig värd att vänta på. Våra kunder som omfattar stora och krävande spelare i deras marknader, representerar en stark grund för IVISYS att växa på, och bidrar till vår trovärdighet vid försäljning till övriga liknande kunder i marknaden.  

Stefan BohmanVD på IVISYS AB

För fullständig rapport, se https://ivisys.com/interim-reports/.

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB är Certified Adviser till IVISYS.
Telefon: +46 11 32 30 732
E-mail: ca@skmg.se

För mer information, vänligen kontakta

Stefan Bohman, CEO, IVISYS AB
Phone: +46 70-983 90 10
E-mail: stefan.bohman@ivisys.com

Maja Johansson, CFO, IVISYS AB
Phone: +46 70-092 91 79
E-mail: maja.johansson@ivisys.com

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2020.

Om IVISYS

IVISYS kombinerar kunskapen från två tidigare fristående teknikföretag. Det ena med en unik programvara (baserat på patenterade algoritmer) för bildbehandling och det andra med lång erfarenhet inom ljus och optik, vilket möjliggör unika lösningar för bildanalys.

Produktutbudet av IVISYS standardiserade visionsystem med IVISYS Pro-programvaran, användningen av artificiell intelligens (AI) och enastående kvalitet inom ljus- och sensorkunskap ger branschen automatiska visionslösningar som är pålitliga, snabba och flexibla. Med en portfölj av standardlösningar som kan integreras i de flesta industriproduktioner är IVISYS verksamma på en global volymmarknad i stark tillväxt. Automations branschen drivs för närvarande starkt av industrins 4,0-tillvägagångssätt. De lösningar som IVISYS erbjuder är tillgängliga för de flesta industriella tillverkare och erbjuder snabb ekonomisk avkastning jämfört med den befintliga manuella kontroll som ofta används i branschen idag.

IVISYS har utvalts som “TOP 10 Machine Vision – System leverantör i Europa 2020” av Technology Insights Manufacturing.

Translate »