IVISYS AB (Publ): Uttalande från styrelsen för IVISYS AB med anledning av Athanases offentliga uppköpserbjudande

Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2020-10-30

Styrelsen för IVISYS rekommenderar långsiktiga aktieägare i IVISYS att inte acceptera Athanases erbjudande om 3,04 kronor kontant för varje aktie, men konstaterar samtidigt att erbjudandet uppfyller det krav på priset i ett budpliktsbud som följer av tillämpliga regler. 

Detta uttalande görs av styrelsen för IVISYS AB (publ) (”IVISYS”) i enlighet med punkten II.19 i Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar (”takeover-reglerna”).

Bakgrund

Athanase-fonderna Athanase Industrial Partners II KB och Athanase Industrial Partners Fund II (tillsammans ”Athanase-fonderna”) har den 30 november 2020 lämnat ett offentligt uppköpserbjudande, enligt reglerna om budplikt, till aktieägarna i IVISYS att överlåta samtliga utestående aktier i IVISYS till Athanase-fonderna för ett vederlag om 3,04 kronor kontant för varje aktie i IVISYS (”Erbjudandet”). Acceptfristen för Erbjudandet löper ut den 30 december 2020 .

Erbjudandets totala värde uppgår till cirka 38 miljoner kronor, baserat på 12 487 377 utestående aktier, dvs. samtliga aktier i IVISYS utom de aktier som Athanase-fonderna redan ägde när Erbjudandet lämnades.

Erbjudandet innebär:

  •  en värdering av samtliga utestående aktier i IVISYS till cirka 62,6 miljoner kronor,
     
  • en premie om 3,8 procent jämfört med stängningskursen om 2,93 kronor för IVISYS aktie på Nasdaq First North Stockholm den 27 november 2020, vilket var sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet,
  •  en premie om 7,0 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen för IVISYS aktie under den senaste månaden till och med den 27 november 2020.

Erbjudandet är inte förenat med några fullföljandevillkor och Athanase-fonderna har inte genomfört någon due diligence-undersökning av IVISYS inför Erbjudandet.

Styrelsens ordförande i IVISYS Sven Thorén är partner i Athanase Industrial Partner (Cayman Island), som äger Athanase-fonderna, och får därför pga. intressekonflikt inte delta i styrelsens handläggning och beslut beträffande Erbjudandet.

För ytterligare information om Erbjudandet, se www.athanase.se/article?slug=athanase-lagger-budpliktsbud-pa-ivisys.

Styrelsens rekommendation till IVISYS övriga aktieägare:

I utvärderingen av Erbjudandet har styrelsen tagit hänsyn till de faktorer som styrelsen ansett vara relevanta, bl.a. IVISYS nuvarande strategiska position och kundbas, finansiella status, nuvarande och förväntade marknadsförhållanden, IVISYS förväntade framtida utveckling, möjligheter samt risker. 

Styrelsen har inhämtat ett värderingsutlåtande (en så kallad fairness opinion) avseende aktierna i IVISYS från AG Equity Research AB. Värderingsutlåtandet är bilagt detta uttalande.

Som framgår av värderingsutlåtandet har AG Equity Research ABs värdering genomförts baserat på publikt tillgänglig information om IVISYS och dess marknad samt informationsunderlag från bolaget självt, bland annat framtidsutlåtanden från insynspersoner. Värderingsutlåtandet har baserats på antagandet att erhållen information är korrekt och tillförlitlig. Värderingsutlåtandet av IVISYS har genomförts på objektiva kriterier i den utsträckning det är möjligt, baserat på allmänt accepterade och erkända värderingsmetoder som anses nödvändiga och tillämpbara. Värderingen är i huvudsak baserad på kommersiella, ekonomiska och andra tillgängliga villkor som kan valideras per värderingsdatumet. Med förbehåll för ovanstående och andra omständigheter som har bedömts vara relevanta, anser AG Equity Research AB per den 7 december 2020, att en tänkbar värderingsnivå av IVISYS är omkring 78,1 MSEK (3,76 kronor per aktie), utifrån en treårsprognos, från vilket en nuvärdesberäkning tillämpats. 

Styrelsen anser att IVISYS verkar på en marknad som gynnas av starka trender såsom robotisering och automation i kombination med ständigt ökande kvalitetskrav inom tillverkningsindustrin. IVISYS har redan idag en namnkunnig kundbas och adresserar en mycket stor slutmarknad. 2020 har präglats av den pågående pandemin. Ett bolag som IVISYS som befinner sig i en utvecklingsfas har drabbats extra hårt då affärsutveckling kraftigt begränsats pga. rese- och mötesrestriktioner. Styrelsen gör bedömningen att 2021 kommer vara ett år då IVISYS kommer öka framdriften i pågående projekt samt skapa betydligt fler affärsmöjligheter i takt med att vår omvärld förhoppningsvis normaliseras. IVISYS har dessutom ny VD och två nya volymprodukter på väg till marknaden. 

Styrelsen anser därmed att bolagets framtida potential inte återspeglas genom Erbjudandet. 

Dock kommer styrelseledamoten Jakob Kesje avyttra hela sitt aktieinnehav i IVISYS genom Erbjudandet, samtidigt som styrelseledamoten Mikael Sjöholm kommer att avyttra halva sitt aktieinnehav i IVISYS genom Erbjudandet. Både Jakob Kesje och Mikael Sjöholm har som huvudägare varit starkt engagerade i IVISYS under lång tid men väljer nu av privatekonomiska skäl detta tillfälle att genom att helt eller delvis acceptera Erbjudandet minska sina respektive aktieinnehav i IVISYS. Jakob Kesje och Mikael Sjöholm står dock till fullo bakom styrelsens rekommendation och bedömning avseende IVISYS långsiktiga potential. 

Mot ovanstående bakgrund, och givet AG Equity Research ABs analys som indikerar ett nuvärde på aktierna i IVISYS som är cirka 24 procent högre än priset i Erbjudandet, rekommenderar styrelsen i IVISYS (förutom Sven Thorén som deltar på budgivarsidan och pga. intressekonflikt inte får delta i styrelsens utvärdering av Erbjudandet) enhälligt de aktieägare som har ett långsiktigt perspektiv på sin investering i IVISYS att inte acceptera Erbjudandet. Styrelsen konstaterar dock samtidigt att Erbjudandet  uppfyller de krav på priset i ett budpliktsbud som följer av tillämpliga regler och som har bekräftats av Aktiemarknadsnämnden i dess uttalande AMN 2020:41.

Enligt takeover-reglerna ska styrelsen även redovisa sin uppfattning om den inverkan som genomförandet av Erbjudandet och budgivarens strategiska planer kan komma att ha på IVISYS, särskilt avseende sysselsättningen och de platser där IVISYS bedriver sin verksamhet. 

Vid offentliggörandet av Erbjudandet förklarade Athanase-fonderna att Erbjudandet lämnas på grund av den budplikt som uppkommit genom konvertering av konvertibler och att Erbjudandet inte motiveras av någon ambition att förvärva samtliga aktier i IVISYS. Athanase förutser därför inga väsentliga förändringar avseende IVISYS ledning eller anställda (inklusive anställningsvillkor) eller för sysselsättningen och verksamheten på de platser där IVISYS bedriver sin verksamhet.

Styrelsen, som inte finner anledning att ifrågasätta Athanase-fondernas uppgifter i detta avseende, gör bedömningen att genomförandet av Erbjudandet och Athanase-fondernas strategiska planer för IVISYS inte kommer innebära några väsentliga förändringar för IVISYS verksamhet, anställda eller ledning.

Stockholm den 16 december 2020

IVISYS AB (publ)

Styrelsen

Fredrik Schultz      Mikael Sjöholm     Jakob Kesje

Ledamot                 Ledamot                Ledamot

(Styrelsens ordförande  Sven Thorén deltar på budgivarsidan och har därför pga. intressekonflikt inte deltagit i styrelsens utvärdering av Erbjudandet och är inte heller delaktig i detta uttalande.)

För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Schultz, Styrelseledamot i IVISYS AB (publ)Telefon +46 70 24 40 546
 

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2020.

Om IVISYS

IVISYS kombinerar kunskapen från två tidigare fristående teknikföretag. Det ena med en unik programvara (baserat på patenterade algoritmer) för bildbehandling och det andra med lång erfarenhet inom ljus och optik, vilket möjliggör unika lösningar för bildanalys.

Produktutbudet av IVISYS standardiserade visionsystem med IVISYS Pro-programvaran, användningen av artificiell intelligens (AI) och enastående kvalitet inom ljus- och sensorkunskap ger branschen automatiska visionslösningar som är pålitliga, snabba och flexibla. Med en portfölj av standardlösningar som kan integreras i de flesta industriproduktioner är IVISYS verksamma på en global volymmarknad i stark tillväxt. Automations branschen drivs för närvarande starkt av industrins 4,0-tillvägagångssätt. De lösningar som IVISYS erbjuder är tillgängliga för de flesta industriella tillverkare och erbjuder snabb ekonomisk avkastning jämfört med den befintliga manuella kontroll som ofta används i branschen idag.

IVISYS harutvaltssom “TOP 10 Machine Vision – System leverantör i Europa 2020” av Technology Insights Manufacturing.

Värderingsutlåtande-IVISYS

Translate »