IVISYS genomför framgångsrikt en riktad nyemission av 2 500 000 aktier och tillförs härigenom 5 975 000 SEK

Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2020-06-24

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

IVISYS AB (“IVISYS” eller “Bolaget”) (Nasdaq First North Growth Market: IVISYS) offentliggör härmed att Bolaget framgångsrikt har genomfört en riktad nyemission av 2 500 000 aktier till en teckningskurs om 2,39 kronor per aktie (den “Riktade Emissionen”) genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Genom den Riktade Emissionen tillförs IVISYS 5 975 000 kronor före transaktionskostnader.

Styrelsen för IVISYS har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 maj 2020, och i enlighet med vad som indikerades i Bolagets pressmeddelande igår, beslutat om en riktad nyemission av 2 500 000 aktier till en teckningskurs om 2,39 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs 5 975 000 kronor före transaktionskostnader. Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, och det är styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig och återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan. Den Riktade Nyemissionen har genomförts i syfte att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt tillföra Bolaget ytterligare kapital för att stödja Bolagets expansiva tillväxtstrategi samt att diversifiera ägarbasen i Bolaget.

Teckningskursen om 2,39 kronor per aktie motsvarar en rabatt om cirka 11 procent i förhållande till stängningskursen på Nasdaq First North Growth Market den 23 juni 2020. Investerare i den Riktade Emissionen utgörs av befintliga och nya aktieägare, däribland en av Bolagets största ägare Athanase Industrial Partner.

”Vi är mycket nöjda med att vi i och med detta säkrat kapital som medger arbetsro för vår fortsatta tillväxt” säger IVISYS VD, Stefan Bohman.

Den Riktade Emissionen medför en utspädning om cirka 14,3 procent av antalet aktier och röster i Bolaget beräknat efter den Riktade Emissionen. Efter registreringen av den Riktade Emissionen hos Bolagsverket kommer det totala antalet utestående aktier och röster att öka från 15 019 611 aktier till 17 519 611 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med 450 000 kronor, från cirka 2 703 530 till cirka 3 153 530 kronor.

CERTIFIED ADVISER

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-mail: ca@skmg.se

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Stefan Bohman, VD och koncernchef, IVISYS AB
Phone: +46 70-983 90 10
E-mail: sb@ivisys.com

Maja Johansson, CFO, IVISYS AB
Phone: +46 70-092 91 79
E-mail: mj@ivisys.com

Denna information är sådan som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 Juni 2020, kl 08:59.

OM IVISYS

IVISYS kombinerar kunskapen från två tidigare fristående teknikföretag. Det ena med en unik programvara (baserat på patenterade algoritmer) för bildbehandling och det andra med lång erfarenhet inom ljus och optik, vilket möjliggör unika lösningar för bildanalys.

Produktutbudet av IVISYS med IVISYS Pro-programvaran, användningen av artificiell intelligens (AI) och enastående kvalitet inom ljus- och sensorkunskap ger branschen automatiska visionslösningar som är pålitliga, snabba och flexibla. Med en portfölj av standardlösningar som kan integreras i de flesta industriproduktioner är IVISYS verksamma på en global marknad i stark tillväxt. Automationsbranschen drivs för närvarande starkt av industrins 4,0-tillvägagångssätt. De lösningar som IVISYS erbjuder är tillgängliga för de flesta industriella tillverkare och erbjuder snabb ekonomisk avkastning jämfört med den befintliga manuella kontroll som ofta används i branschen idag.

IVISYS har utvalts som “TOP 10 Machine Vision – Systemleverantör i Europa 2019” av Technology Insights Manufacturing.

VIKTIG INFORMATION 

Offentliggörandet, annonseringen eller distribueringen av detta pressmeddelande kan vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har blivit offentliggjort, annonserat eller distribuerat, bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande är ansvarig för att använda detta pressmeddelande, och informationen som här omnämns, i enlighet med tillämpliga regler i varje jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en begäran om ett erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i IVISYS i någon jurisdiktion, varken från IVISYS, Mangold Fondkommission AB eller från någon annan.Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller en begäran om att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns får inte säljas i USA utan registrering eller utan att det omfattas av ett undantag från registrering i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (“Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas inom USA utan registrering, eller tillämpligt undantag från registrering, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringskrav enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera värdepapper som omnämns här i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepappren i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, i sin helhet eller i delar, i eller till Australien, Kanada, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller i någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribuering av informationen inte skulle uppfylla tillämpliga lagar och regler eller där sådana åtgärder är föremål för juridiska restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag. Åtgärder som vidas i strid med denna instruktion kan utgöra ett brott mot tillämpliga värdepapperslagar och regler.

Ett investeringsbeslut med anledning av den Riktade Emissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Mangold Fondkommission AB. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte under några omständigheter enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt Förordning (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. IVISYS har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Emissionen. I varje EES-medlemsstatriktar sig detta pressmeddelande endast till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Mangold Fondkommission AB agerar för IVISYS räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Mangold Fondkommission AB är inte ansvarigt gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls Mangold Fondkommission AB:s kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som här omnämns.

I Schweiz adresseras och riktas detta pressmeddelande endast till professionella kunder i den mening som avses i Swiss Financial Services Act (“FinSA”) och aktierna kommer inte att tas upp till handel på någon handelsplats (börs eller multilateral handelsplats) i Schweiz. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt FinSA, och med stöd av tillämpliga undantag har eller kommer inget sådant prospekt att förberedas före eller i samband med den Riktade Emissionen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepappren som här omnämns, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, “kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av “professionella investerare” enligt definitionen i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Föreskriften”) eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt “relevanta personer”). Investeringar eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta pressmeddelande är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av relevanta personer i Storbritannien. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta någon åtgärd baserat på detta pressmeddelande och ska inte agera eller förlita sig på den.

Translate »