Kallelse till årsstämma i IVISYS AB (publ)

Aktieägarna i IVISYS AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 31 mars 2021 kl. 13:00 på IVISYS ABs lokaler på Siktgatan 2, 162 50 Vällingby. Inregistrering inleds kl. 12:45.

Deltagande

För att få delta i årsstämman måste aktieägare dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 23 mars 2021, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast torsdagen den 25 mars 2021, till adress IVISYS AB, Siktgatan 2, SE-162 50 Vällingby eller per e-post till stamma@ivisys.com. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och i förekommande fall antal medföljande biträden.

Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att i god tid före stämman tillhandahålla bolaget behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär finns tillgängligt via IVISYS webbplats www.ivisys.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, exempelvis har sina aktier i en depå, måste begära att aktierna tillfälligt omregistreras i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken per avstämningsdagen den 23 mars 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 25 mars 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Om ytterligare försiktighetsåtgärder med anledning av Coronapandemin i samband med bolagsstämman bedöms lämpliga eller nödvändiga kommer information om detta att lämnas på Bolagets webbplats, www.ivisys.com.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av en eller två justeringspersoner;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut om:
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter;
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.

Beslutsförslag I KORTHET

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman
Bolagets styrelse har föreslagit att styrelsens ordförande Sven Thorén ska väljas till ordförande för årsstämman.

Punkt 7 b – Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Punkt 8 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.

Bolagets styrelse har föreslagit att antalet styrelseledamöter ska vara fyra, samt att inga suppleanter ska väljas. Bolagets styrelse har föreslagit att antalet revisorer fortsatt ska vara ett revisionsbolag, samt att inga revisorssuppleanter ska väljas.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Styrelsen har föreslagit följande arvoden till styrelseledamöterna; Styrelsens ordförande föreslås erhålla ett arvode om 120 000 kronor, övriga två ledamöter som inte är anställda av bolaget föreslås erhålla 80 000 kronor per ledamot.
Det sammanlagda styrelsearvodet enligt förslaget uppgår till 280 000 kronor.

Styrelsen har också föreslagit att revisorerna arvoderas med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter

Styrelsen har föreslagit omval av styrelseledamöterna Sven Thorén, Mikael Sjöholm och Fredrik Schultz samt nyval av styrelseledamot Robert Rosenzweig. Styrelsen har vidare föreslagit att Sven Thorén fortsatt ska vara styrelsens ordförande.

Robert Rosenzweig har en utbildning i internationell ekonomi och språk och mer än 25 års erfarenhet av att arbeta internationellt i olika länder, i företag som Alfa Laval, Nobia och Swedish Match. Han har en lång och gedigen internationell erfarenhet av både industriell- och distributionsverksamhet. Robert har framgångsrikt arbetat med omstruktureringar, tillväxt både organiskt och genom förvärv. Förnärvarande är han koncern VD för DistIT AB, ett börsnoterat elektroniktillberhörs distributionsföretag.

Styrelsen har föreslagit omval av det registrerade revisionsbolaget Allians Revision & Redovisning AB. Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserad revisor Peter Åsheim kommer att utses till huvudansvarig för revisionen.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande fanns totalt 20 577 715 aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar vid samma tidpunkt inga egna aktier. Bolaget har nyligen genomfört en nyemission genom bookbuilding förfarande om 11 000 000 aktier vilka ännu inte registrerats av Bolagsverket.

ÖVRIG INFORMATION

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, koncernredovisningen och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Handlingar m.m.

Årsredovisning och revisionsberättelse och övriga handlingar som ska tillhandahållas enligt aktiebolagslagen, kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets webbplats, www.ivisys.com, senast från och med onsdagen 17 mars 2021, och sänds utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på bolagets hemsida.

Aktieägarna hälsas varmt välkomna till årsstämman.

Vällingby i februari 2021
Styrelsen

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-mail: ca@skmg.se

För mer information, vänligen kontakta

Stefan Bohman, VD och Koncernchef IVISYS AB
Telefon: +46 8 38 20 80
E-post: stefan.bohman@ivisys.com

Translate »