Kallelse till extra bolagsstämma i IVISYS AB (publ)

Aktieägarna i IVISYS AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 1 december 2020 kl. 09:00 på IVISYS ABs lokaler på Siktgatan 2, 162 50 Vällingby. Inregistrering inleds kl. 08:45.

DELTAGANDE

För att få delta i bolagsstämman måste aktieägare dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per måndagen den 23 november 2020, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast onsdagen den 25 november 2020, till adress IVISYS AB, Siktgatan 2, SE-162 50 Vällingby eller per e-post till stamma@ivisys.com. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och i förekommande fall antal medföljande biträden.

Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att i god tid före stämman tillhandahålla bolaget behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär finns tillgängligt via IVISYS webbplats www.ivisys.com.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 23 november 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 25 november 2020 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Om ytterligare försiktighetsåtgärder med anledning av Coronapandemin i samband med bolagsstämman bedöms lämpliga eller nödvändiga kommer information om detta att lämnas på Bolagets webbplats, www.ivisys.com.

ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av en eller två justeringspersoner;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

6. Ändring av bolagsordning;

7. Bemyndigande om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner;

8. Val av ny styrelseordförande;
9. Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 6 – Beslut om ändring i bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändrad lydelse av bolagsordningens bestämmelser rörande gränserna för aktiekapitalet (§ 4) och antalet aktier (§ 5) i enlighet med följande:

Nuvarande lydelser

§ 4 Aktiekapitalet utgör lägst 1 800 000 kronor och högst 4 500 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 10 000 000 stycken och högst 25 000 000 stycken.

Föreslagna lydelser

§ 4 Aktiekapitalet utgör lägst 2 700 000 kronor och högst 7 200 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 15 000 000 och högst 40 000 000 stycken.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt styrelsens förslag ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 7 – Bemyndigande om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden till årsstämman 2021, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att vid behov stärka bolagets finansiella ställning och flexibilitet.

Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Kontant- eller kvittningsemission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

Antalet aktier och teckningsoptioner som ska kunna emitteras enligt bemyndigandet ska inte sammanlagt motsvara mer än 15 000 000 aktier.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt styrelsens förslag ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 8 – Val av ny styrelseordförande

Stämman föreslås ta beslut om att välja Sven Thorén till ny styrelseordförande för IVISYS AB för tiden intill nästa årsstämma.

Vidare föreslås att nuvarande styrelseordförande, Jakob Kesje, väljs till ordinarie styrelseledamot.

Sven Thorén är född 1973 och har en examen i ekonomi från Göteborgs universitet. Sven är styrelseledamot i IVISYS AB sedan maj 2020 samt är Partner på Athanase Industrial Partners. Sven har gedigen bakgrund inom finansbranschen och har i många år drivit Catella’s Hedgefond framåt som fondförvaltare. Som tidigare förvaltare känner Sven den nordiska aktiemarknaden väl och vet vad som är viktigt för listade bolag såsom IVISYS.

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande innehar Sven Thorén, genom Athanase Industrial Partners,
5 032 234 aktier i IVISYS.

Sven är beroende i förhållande till större aktieägare samt oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

KOMMENTAR FRÅN ORDFÖRANDE

“I syftet att ge bolaget möjlighet till ytterligare och snabbare expansion söker vi nu ett emissionsbemyndigande till att öka vårt kapital. Vi ser att IVISYS nuvarande produktportfölj ger en bra grund för att ta nästa steg i bolagets utveckling. Nu är fokus att få försäljningen att lyfta. För att få till en volymförsäljning behöver bolaget få tillfört ett större kapital, så strategin kan genomföras kraftfullt. Det är därför mycket glädjande att bolagets nya storägare Athanase delar vår bild av bolagets potential och har bidragit kraftigt, både med kapital och inte minst deras nätverk och klarsyn. Därför är det också naturligt och välkommet att de tar taktpinnen i bolagets styrelse. Jag är mycket glad att Sven Thoren från Athanase vill ta ansvaret som ordförande och föra bolaget fram till den storlek vi alla i styrelsen förväntar oss av bolaget.”. Säger Jakob Kesje, Ordförande IVISYS.

BEMYNDIGANDE

Styrelsen, eller den person styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande fanns totalt 17 519 611 aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar vid samma tidpunkt inga egna aktier.

ÖVRIG INFORMATION

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

HANDLINGAR M.M.

Handlingar som ska tillhandahållas enligt aktiebolagslagen, kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets webbplats, www.ivisys.com, i enlighet med vad aktiebolagslagen föreskriver, och sänds utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på bolagets hemsida.

Aktieägarna hälsas varmt välkomna till bolagsstämman.

Vällingby i oktober 2020
Styrelsen

Translate »