Kommuniké från årsstämma i IVISYS AB (PUBL)

Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
27 Maj 2020

Idag, den 27 maj 2020, hölls årsstämma i IVISYS AB (”IVISYS”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition.

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning för 2019 och balansräkning per den 31 december 2019 för moderbolaget och koncernen. Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

Stämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget och dess angelägenheter för 2019.

Bestämmande av styrelseledamöter och av revisorer samt arvoden.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fyra i fortsättningen, samt att inga suppleanter ska ingå i styrelsen. Stämman beslutade vidare att antalet revisorer ska vara fortsatt en, samt att inga revisorssuppleanter väljs.

Stämman beslutade att det sammanlagda styrelsearvodet, uppgår till 280 000 kronor. Det beslutades att styrelsens ordförande skall erhålla ett arvode om 120 000 kronor och övriga två ledamöter som inte är anställda av bolaget skall erhålla 80 000 kronor per år. Stämman beslutade vidare att revisorerna arvoderas med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Jakob Kesje (Ordförande), Mikael Sjöholm och Fredrik Schultz. Stämman beslutade om nyval av Sven Thorén som styrelseledamot.

Stämman beslutade om omval av Allians Revision & Redovisning AB, med huvudansvarig auktoriserad revisor Peter Åsheim.

Bemyndigande om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Antalet aktier och teckningsoptioner som ska kunna emitteras enligt bemyndigandet ska sammanlagt inte överstiga 7 500 000 aktier tillsammans med sådana aktier som tillkommer enligt punkt 13 (emission av konvertibler).

Ändring av bolagsordning.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändrad lydelse av bolagsordningens bestämmelser rörande gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i enlighet med följande:

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 800 000 kronor och högst 4 500 000 kronor.

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 10 000 000 och högst 25 000 000 stycken.

Beslut om emission av konvertibler.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad emission av konvertibler och att betalning sker genom kvittning av fordran. Emissionen av konvertiblerna omfattar ett totalt ett belopp om 7 500 000 kronor.

Beslut om optionsprogram för IVISYS nya VD.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införandet av ett incitamentsprogram för Bolagets verkställande direktör genom att Bolaget genomför en emission av teckningsoptioner. Emissionen omfattar högst 600 784 teckningsoptioner i två olika serier, Serie 1 (2020/2024) och serie 2 (2020/2026) med 300 392 optioner i varje serie, som ger rätt att teckna lika många aktier i Bolaget.

CERTIFIERAD RÅDGIVARE

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-mail: ca@skmg.se

FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA

Jakob Kesje, ordförande, IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com

OM IVISYS

IVISYS kombinerar kunskapen från två tidigare fristående teknikföretag. Det ena med en unik programvara (baserat på patenterade algoritmer) för bildbehandling och det andra med lång erfarenhet inom ljus och optik, vilket möjliggör unika lösningar för bildanalys.

Produktutbudet av IVISYS med IVISYS Pro-programvaran, användningen av artificiell intelligens (AI) och enastående kvalitet inom ljus- och sensorkunskap ger branschen automatiska visionslösningar som är pålitliga, snabba och flexibla. Med en portfölj av standardlösningar som kan integreras i de flesta industriproduktioner är IVISYS verksamma på en global volym marknad i stark tillväxt. Automations branchen drivs för närvarande starkt av industrins 4,0-tillvägagångssätt. De lösningar som IVISYS erbjuder är tillgängliga för de flesta industriella tillverkare och erbjuder snabb ekonomisk avkastning jämfört med den befintliga manuella kontroll som ofta används i branschen idag.

IVISYS har utvalts som “TOP 10 Machine Vision – System leverantör i Europa 2019” av Technology Insights Manufacturing.

Translate »