Kommuniké från extra bolagsstämma i IVISYS AB (publ)

Idag, den 1 december 2020­, hölls extra bolagsstämma i IVISYS AB (”IVISYS”). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om ändring i bolagsordningen

Stämman beslutade att ändra lydelsen av bolagsordningens bestämmelser rörande gränserna för aktiekapitalet (§ 4) och antalet aktier (§ 5) i enlighet med följande:

§ 4 Aktiekapitalet utgör lägst 2 700 000 kronor och högst 7 200 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 15 000 000 och högst 40 000 000 stycken.

Bemyndigande om nyemission av upp till 15 000 000 aktier och/eller teckningsoptioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner.

Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Antalet aktier och teckningsoptioner som ska kunna emitteras enligt bemyndigandet ska sammanlagt inte överstiga 15 000 000 aktier.

Val av ny styrelseordförande

Stämman beslutade att välja Sven Thorén till ny styrelseordförande för IVISYS AB för tiden intill nästa årsstämma.  

Vällingby 1. december 2020

Styrelsen

IVISYS AB (publ)

CERTIFIED ADVISER

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-mail: ca@skmg.se

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Stefan Bohman, VD och koncernchef, IVISYS AB
Phone: +46 70-983 90 10
E-mail: sb@ivisys.com

Translate »