SE press release: IVISYS AB:s företrädesemission övertecknad

Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2016-11-24

IVISYS AB (”IVISYS”) meddelar idag att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare har blivit övertecknad.  Genom företrädesemissionen nyemitteras 1 000 000 aktier och IVISYS tillförs därmed 6,5 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen tecknades till cirka 14,6 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 225 %.

IVISYS VD Jakob Kesje kommenterar

Intresset för vårt bolag har varit betydande under hela teckningsperioden och det har varit glädjande att ställas inför så många frågor, både på investerarträffar och genom personliga förfrågningar. Den övertecknade emissionen ger IVISYS en mycket stark ställning för ett antal år framåt och gör att vi kommer att kunna fortsätta ta marknadsandelar i hög hastighet, samtidigt som vi bibehåller kapaciteten för en förväntad ökning av ordrar under nästa år. Genom det kapital som teckningsoptionerna förväntas ge under 2017, får IVISYS ytterligare resurser för att öka försäljningsinsatserna för ökad tillväxten i företaget, säger Jakob Kesje.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i det memorandum som upprättats med anledning av företrädesemissionen och som offentliggjordes den 5 november 2016. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier.

Sammantaget tillförs IVISYS 6,5 miljoner SEK i 2016, före emissionskostnader som uppgår till cirka 400 000 SEK, genom företrädesemissionen. Antalet aktier ökar genom företrädesemissionen från 6 836 535 till 7 836 535. De nya aktierna beräknas börja handlas på Nasdaq Stockholm i december 2016.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner 2017 så ökar antalet aktier till maximalt 8 336 535.
Efter företrädesemissionen kommer Kesje Holding ApS att vara ägare till 36,2 procent av aktierna i Bolaget medan Chehaiber Holding ApS kommer att vara ägare till 27,2 procent av aktierna.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, VD IVISYS AB
Tel: 0763 111 911
Mail: jk@ivisys.com

Rådgivare

InWest Corporate Finance
Museigatan 2
SE-451 50  Uddevalla, Sverige
Telefon: +46 (0) 739 93 79 69

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

Om IVISYS

IVISYS erbjuder visionsbaserade kvalitetssäkringslösningar till industrin, som kan ersätta manuell och mekanisk kvalitetskontroll. IVISYS unika patenterade lösningar gör det möjligt att genomföra komplexa kontroller och samtidigt bevara det existerande produktionsflödet, opåverkat av kvalitetskontrollen. Till skillnad från existerande lösningar ger IVISYS lösningar möjlighet att genomföra komplexa ytkontroller, kontrollmätningar på mikronivå och kontrollera multipla komponenter i en och samma process. Lösningarna baserar sig på IVISYS patenterade bildbehandlingsprocess som skiljer sig grundläggande från de gängse processer som används i visionsystem idag. IVISYS kan nyttja högupplösningskameror i sin process och ändå behandla bildinformation fortare än sina konkurrenter. Lösningarna som erbjuds har i genomsnitt en återbetalningstid på ca. 6 månader för kunderna som idag nyttjar mekanisk eller manuell kontroll.

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2016.

Leave a comment

Your email address will not be published.

Translate »